winkelwagen

winkelwagen is leeg

bekijk winkelwagen

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Locker Concept, onderdeel van o27

 

 

Art 1. Definities en toepasselijkheid

 

1.1       In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

  • Leverancier: o27 Locker Concept, gevestigd te Heerhugowaard, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34303041.
  • Afnemer: elke natuurlijke of rechtspersoon waarmee Leverancier een Overeenkomst aangaat, dan wel aan wie Leverancier een offerte uitbrengt of anderszins aanbiedingen doet.
  • Overeenkomst: iedere Overeenkomst die tussen Leverancier en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.

1.2               Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst.

1.3               Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

1.4               De algemene voorwaarden van Leverancier prevaleren te allen tijde boven eventuele algemene voorwaarden van Afnemer. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de Afnemer doet aan het voorgaande niet af.

1.5               Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van "levering (van zaken)", wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

 

Art. 2 Offertes

 

2.1               Offertes en aanbiedingen van Leverancier zijn vijftien dagen geldig, tenzij anders aangegeven. Aanvaarding hiervan door de Afnemer dient schriftelijk binnen vijftien dagen te worden bevestigd, waarmee een Overeenkomst tot stand komt.

2.2               Een samengestelde prijsopgave (offerte) verplicht Leverancier niet tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

2.3               Van de door Leverancier uitgebrachte offertes kunnen deel uitmaken: ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op onze offertes betrekking hebben. Dit alles blijft eigendom van Leverancier en moet op verzoek van Leverancier aan Leverancier worden geretourneerd en mag zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd en/of aan derden worden afgegeven. Tevens behoudt Leverancier zich alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor.

2.4               Alle opgaven door Leverancier van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen zijn met zorg gedaan. Leverancier kan er echter niet voor instaan, dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Vergissingen, zoals calculatie-, schrijf- en zetfouten in aanbiedingen, offertes, prospecten, publicaties, folders, orderbevestigingen, facturen en andere bescheiden afkomstig van Leverancier, binden Leverancier niet. Getoonde of verstrekte (proef)-modellen of tekeningen zijn slechts niet-bindende aanduidingen van de betreffende artikelen. Slechts indien de Afnemer aantoont dat de afgeleverde artikelen zodanig afwijken van de opgaven van Leverancier of van de (proef)-modellen of tekeningen, dat de Afnemer niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft de Afnemer het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

2.5               Behoudens schriftelijke toestemming is annulering van overeenkomsten waarbij de afnemer als koper optreedt niet mogelijk.

 

 

Art. 3 Prijzen

 

3.1               De prijzen in aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW, overige heffingen en eventuele verzend-, vervoers-, en verpakkingskosten, tenzij anders vermeld.

3.2               Leverancier behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren. In geval van een prijsstijging van meer dan 10%, heeft Afnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsstijging het gevolg is van een wijziging in de Overeenkomst of voortvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de Wet.

 

Art. 4 Overmacht

 

4.1               Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid gelegen buiten de macht van Leverancier, die van dien aard is dat naleving van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Leverancier kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming).

4.2               Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in Leveranciers bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties.

4.3               Indien Leverancier vanwege overmacht langer dan veertien dagen niet aan haar leveringsverplichting kan voldoen, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten. Ingeval van overmacht kan de Afnemer Leverancier niet tot schadevergoeding aanspreken.

 

Art. 5 Aansprakelijkheid

 

5.1               Leverancier is slechts aansprakelijk voor schade, door welke oorzaak dan ook, indien en voor zover er sprake is van opzet of grove schuld door Leverancier  en/of haar leidinggevenden.

5.2               Leverancier sluit haar aansprakelijkheid voor alle vormen van indirecte-, bedrijfs- en gevolgschade uit en maximaliseert haar aansprakelijkheid bovendien tot maximaal het bedrag dat door haar verzekering wordt uitgekeerd te vermeerderen met haar eigen risico.

5.3               Indien Leverancier daarnaast toch nog aansprakelijk zou zijn, beperkt zij  haar aansprakelijkheid tot het bedrag van de waarde van de tussen partijen gesloten overeenkomst, met een maximum van € 10.000,-.

5.4               Leverancier verstrekt slechts vrijblijvende adviezen. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor de inhoud en/of de gevolgen van door haar verstrekte adviezen, behoudens opzet of grove schuld door Leverancier of een van haar leidinggevenden.

5.5               Leverancier is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door gedragingen van door haar ingeschakelde derden, dan wel hun personeel of toeleveranciers.

5.6               Indien rechtens een minder vergaande beperking zou zijn toegestaan dan hiervoor is opgenomen, geldt deze minder vergaande beperking. 

5.7               De opdrachtgever vrijwaart Leverancier tegen aanspraken van derden, wegens schade, verlies of letsel van welke aard dan ook, voortvloeiend uit werkzaamheden die uit hoofde van deze overeenkomst zijn verricht of daarmee verband houden, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Leverancier en/of haar leidinggevenden.

 

Art. 6 Nakoming

 

6.1               Indien de Afnemer één of meer van zijn contractuele verplichtingen niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomt, indien het faillissement of (voorlopige) surseance van betaling van Afnemer wordt aangevraagd, indien Afnemer failliet wordt verklaard of op hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, indien Afnemer zijn/haar onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt en/of indien op het vermogen van de Afnemer geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd, is de Afnemer in verzuim en heeft de Leverancier de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is te ontbinden, ongeacht haar verdere recht tot vordering van nakoming, schadevergoeding en opschorting.

 

 

Art. 7 Toepasselijk recht

 

7.1               Op de door Leverancier gedane offertes en op alle door Leverancier aangegane Overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze voorwaarden zullen, voor zover niet andere door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

 

 

Aanvullende verkoop voorwaarden

 

Art. 1 Betaling

 

1.1               Betaling dient te geschieden in Euro, tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of korting door overmaking op door Leverancier aangewezen bank, uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van de bankrekening van Leverancier als de dag van betaling. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

1.2               Indien de Afnemer niet binnen de betalingstermijn tot (algehele) betaling overgaat, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan heeft Leverancier het recht, de nakoming van al haar verbintenissen jegens de Afnemer op te schorten, onverminderd de bevoegdheid de rechten in te roepen welke gelden op grond van de Wet.

1.3               Indien Afnemer niet tijdig voor betaling zorgdraagt, is Leverancier gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante betaling voor levering van de zaken of garantie voor tijdige betaling te verlangen.

1.4               Voorts is Leverancier alsdan gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de Afnemer alsdan de verplichting rust tot teruggave van de geleverde zaken, dan wel de verplichting tot anderszins ongedaan maken van de door Leverancier verrichte prestatie, onverminderd Leveranciers recht op schadevergoeding.

1.5               Bij niet tijdige betaling door Afnemer, verbeurt hij aan Leverancier, zonder dat een nadere aanzegging c.q ingebrekestelling is vereist, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening een rente gelijk aan de wettelijke rente plus 4 % per jaar, berekend over het niet betaalde bedrag.

1.6               Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van Afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 50,00; alles exclusief omzetbelasting. Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late of niet betaling voortvloeiende gevolgen voor rekening van de Afnemer.

1.7               Betalingen strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de in lid 3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.

1.8               Leverancier is te allen tijde gerechtigd om zonder opgave van redenen een voorschot op de betaling te verlangen en om zijn werkzaamheden op te schorten in afwachting van de betaling van dit voorschot.

 

Art. 2 Levering

 

2.1               Levering geschiedt af magazijn van Leverancier, tenzij anders overeengekomen. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op Afnemer over op het moment waarop deze aan Afnemer worden geleverd.

2.2               De door Leverancier opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen. Indien Afnemer ter uitvoering van de Overeenkomst gegevens moet verstrekken aan Leverancier, vangt de levertijd pas aan nadat Afnemer deze aan Leverancier ter beschikking heeft gesteld.

2.3               De door Leverancier opgegeven levertijden zijn een indicatie en zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn.

2.4               Tenzij Afnemer zelf voor expediteur zorgt worden de zaken door Leverancier verzonden op de naar oordeel van Leverancier gunstigste wijze met door Leverancier te kiezen expediteurs voor rekening van de Afnemer.

2.5               Verzoekt Afnemer om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kan Leverancier de hieraan verbonden kosten aan de Afnemer in rekening brengen.

2.6               Indien de levering in gedeelten geschiedt, heeft Leverancier het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

2.7               Afnemer is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Leverancier deze bij Afnemer aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze aan Afnemer volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

2.8               Bij overschrijding van de leveringstermijn heeft de Afnemer geen recht op enige schadevergoeding. Indien overschrijding van de leveringstermijn zodanig is, dat van de Afnemer in redelijkheid niet kan worden verlangd, dat hij het betreffende gedeelte van de Overeenkomst in stand laat, of ter zake zijn verplichtingen opschort, is afnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

 

Art. 3 Garantie

 

3.1       De garantietermijn is één (1) jaar.

3.2       Leverancier garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en dat zij vrij zijn van gebreken. Deze garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik.

3.3       Buiten de garantie vallen gebreken aan de artikelen, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buiten afkomende oorzaak, zoals bijvoorbeeld schades ontstaan tijdens transport door Afnemer.

3.4       Indien de Afnemer een beroep doet op een door Leverancier gegeven garantie, dient de Afnemer, binnen veertien (14) dagen na ontvangst door Leverancier van het beroep op garantie, Leverancier in staat te stellen het desbetreffende artikel te onderzoeken, naar keuze van Leverancier op de plaats waar het artikel zich bevindt of op het bedrijf van Leverancier in Nederland bij gebreke waarvan de Afnemer geen rechten kan ontlenen aan de garantie.

3.5       Na het constateren van enig gebrek is Afnemer verplicht om na het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie van betreffende zaken onmiddellijk te doen staken en voorts om het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van verdere schade.

3.6       Aan het in behandeling nemen van een klacht kan Afnemer geen rechten ontlenen.

 

Art. 4 Reclames

 

4.1               Serieuze klachten, zullen serieus worden behandeld.

4.2               Klachten van de Afnemer, die betrekking hebben op gebreken aan zaken die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Afnemer binnen drie (3) dagen na levering aan Leverancier ter kennis worden gebracht. Deze kennisgeving dient te geschieden per aangetekende brief met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur, waarmee de betreffende zaken zijn gefactureerd. Afnemer dient een zorgvuldige en tijdige controle te verrichten.

4.3               Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de Afnemer binnen 3 dagen na het aan het licht treden van deze gebreken aan Leverancier ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in lid 3.

4.4               Ieder vorderingsrecht van de Afnemer jegens Leverancier betrekking hebbend op gebreken in de door Leverancier geleverde zaken, vervalt indien:

a. de gebreken niet binnen lid 3 en 4 hiervoor gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan Leverancier ter kennis zijn gebracht;

b. de Afnemer Leverancier geen/onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;

c. de Afnemer de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of hij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder (agressieve) omstandigheden of voor doeleinden anders dan door Leverancier voorzien;

d. de toepassing van het gebruik van de zaken met betrekking tot welke de klachten zijn geuit door de Afnemer wordt voortgezet;

e. de klachten het gevolg zijn van normaal gebruik/slijtage.

 

4.5       Ingeval van reclame is Leverancier, indien de gegrondheid van de reclame, door Leverancier wordt vastgesteld, uitsluitend gehouden tot:

a. (kosteloos) herstel van gebreken;

b. levering van vervangende zaken c.q. onderdelen, na terugontvangst van de gebrekkige zaken c.q. onderdelen;

c. terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van de aan de Afnemer gezonden factuur met ontbinding zonder rechtelijke tussenkomst van de gesloten Overeenkomst, alles voor zover de koopsom, de factuur en de Overeenkomst op de geleverde gebrekkige zaken betrekking hebben;

d. een in overleg met de Afnemer te betalen schadeloosstelling in andere vorm dan hiervoor bedoeld.

Een en ander ter keuze van Leverancier.

 

Art. 5 Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

 

5.1               Door Leverancier geleverde zaken blijven eigendom van Leverancier tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen de Afnemer uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door Leverancier geleverde zaken aan Leverancier verschuldigd is.

5.2               Afnemer is niet bevoegd om de zaken te vervreemden, te bezwaren, de feitelijke macht over die zaken geheel of gedeeltelijk aan een of meer derden te geven of een rechtshandeling aan te gaan die ertoe verplicht die feitelijke macht over de gekochte goederen geheel of gedeeltelijk aan een of meer derden uit handen te geven.

5.3               Leverancier is te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de Afnemer (of derden) bevinden, maar Leverancier in eigendom toebehoren, onder Leverancier te nemen. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor Leverancier voortvloeien uit de Wet, waaronder met name het recht om (aanvullende) schadevergoeding te vorderen.

5.4               De Afnemer is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet betaalde zaken te verzekeren en op verzoek van Leverancier de verzekeringspolis aan te tonen.

 

 

Aanvullende verhuur voorwaarden

 

 

Art. 1 Betaling

 

1.1               Betaling dient te geschieden in Euro, tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of korting door overmaking op door Leverancier aangewezen bank. De betaling van de volledige huurprijs inclusief de overeengekomen borg dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang verhuur te geschieden.

1.2               Indien de Afnemer niet binnen de in lid 1 genoemde termijn betaalt, vervallen eventuele kortingen en heeft de Leverancier het recht de Overeenkomst te ontbinden.

1.3               Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van de bankrekening van Leverancier als de dag van betaling. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op

1.4               Indien de Afnemer niet binnen de betalingstermijn tot (algehele) betaling overgaat, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan heeft Leverancier het recht, de nakoming van al haar verbintenissen jegens de Afnemer op te schorten, onverminderd de bevoegdheid de rechten in te roepen welke gelden op grond van de Wet.

1.5               Voorts is Leverancier alsdan gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

1.6               In gevallen als in lid 4 genoemd, is Leverancier te allen tijde, zonder enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf, gerechtigd om het gehuurde bij de Afnemer terug te halen. De Afnemer verplicht zich op voorhand alsdan aan Leverancier de in dat verband door Leverancier gewenste medewerking te verlenen.

1.7               Voorts is de Leverancier in gevallen als in lid 6 genoemd nimmer aansprakelijk voor enige schade welke hetzij door de Afnemer, hetzij door derden in verband met het terughalen van het verhuurde c.q. het niet continueren van de Overeenkomst wordt geleden. De kosten van transport, reiskosten, kosten voor logies, voeding e.d. die door de Leverancier bij uitoefening van de bevoegdheid tot terughalen worden gemaakt, zijn voor rekening van de Afnemer.

1.8               Bij niet tijdige betaling door Afnemer, verbeurt hij aan Leverancier, zonder dat een nadere aanzegging c.q ingebrekestelling is vereist, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening een rente gelijk aan de wettelijke rente plus 4 % per jaar, berekend over het niet betaalde bedrag.

1.9               Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van Afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 50,00 - alles exclusief omzetbelasting. Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late of niet betaling voortvloeiende gevolgen voor rekening van de Afnemer.

1.10            Betalingen strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de in lid 3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.

1.11            Leverancier is te allen tijde gerechtigd om zonder opgave van redenen een voorschot op de betaling te verlangen en om zijn werkzaamheden op te schorten in afwachting van de betaling van dit voorschot.

 

Art. 2 Annulering

 

2.1       Bij huurovereenkomsten is annulering door de afnemer mogelijk. De afnemer is dan wel een vergoeding verschuldigd aan Leverancier:

Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang 10% van het totale huurbedrag

Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang 50% van het totale huurbedrag

Bij annulering tot 24 uur voor aanvang  75% van het totale huurbedrag

Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang 100% het totale huurbedrag

2.2       Alle externe kosten worden altijd voor 100% doorbelast. 

 

Art. 3 Levering gehuurde

 

3.1               Het gehuurde kan bij Leverancier worden afgehaald. Partijen kunnen afspreken dat Leverancier het gehuurde brengt op een door Afnemer aangewezen locatie. In dat laatste geval dient de Afnemer ervoor te zorgen dat op de afgesproken bezorgdag op het afgesproken afleveradres, een daartoe bevoegd/gevolmachtigd persoon aanwezig is voor het in ontvangst nemen van de gehuurde zaak.

3.2               De gevolmachtigde persoon dient zich te legitimeren.

3.3               De in verband met de levering gemaakte kosten, waaronder transportkosten, zijn voor rekening van de Afnemer.

3.4               Bij aflevering op een opgegeven adres, verplicht de Leverancier zich in te spannen om het gehuurde binnen de afgesproken leveringstermijn te leveren. Opgegeven termijnen dienen als indicatie en kunnen niet beschouwd worden als fatale termijn.

3.5               Indien op verzoek van de Afnemer bij het laden (en/of lossen) gebruik wordt gemaakt van de diensten van werknemers van Leverancier, gebeurt dit geheel voor eigen risico van de Afnemer.

3.6               Vanaf het moment van aflevering is het gehuurde en het gebruik van het gehuurde voor rekening en risico van de Afnemer.

 

Art. 4 Zorg en controle

 

4.1               Afnemer heeft de plicht om het gehuurde voorafgaand aan, dan wel bij of tijdens de feitelijke levering te controleren en/of te onderzoeken of te laten controleren c.q onderzoeken. Indien de Afnemer dit achterwege laat of het gehuurde na het uitvoeren van de controle c.q. het onderzoek zonder op- en of aanmerkingen in ontvangst neemt, wordt het gehuurde geacht in overeenstemming met de overeenkomst, derhalve in deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn geleverd. Reclames na ingebruikname worden niet geaccepteerd.

 

4.2               De Afnemer zal als een goed huurder voor het gehuurde zorg dragen, het gehuurde doelmatig beveiligen en gebruiken overeenkomstig de gebruiksvoorschriften. Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is het de Afnemer verboden het gehuurde door te verhuren, in gebruik te geven of anderszins aan een derde ter beschikking te stellen.

4.3               Het is de Afnemer verboden het gehuurde geheel of gedeeltelijk te demonteren of te repareren, dan wel het gehuurde door niet gekwalificeerd personeel te laten gebruiken.

4.4               Leverancier is te allen tijde gerechtigd om de ruimte waarin het gehuurde zich bevindt, te bezichtigen en te controleren. Afnemer is verplicht Leverancier toegang te verschaffen tot deze ruimte.

 

Art. 5 Retour gehuurde

 

5.1               De Afnemer dient het gehuurde bij einde gebruik met inachtneming van de openingstijden van de Leverancier te retourneren of indien overeengekomen te laten ophalen door Leverancier.

5.2               De huurperiode eindigt nadat een medewerker van Leverancier het gehuurde heeft gecontroleerd en er een retourbon/contract is getekend.

5.3               Ingeval van het laten ophalen van het gehuurde door Leverancier dient het gehuurde op het opgegeven adres vanaf het overeengekomen moment gereed te staan voor vervoer.

5.4               De Afnemer dient er zorg voor te dragen dat op de ophaaldag een daartoe bevoegd persoon aanwezig is om het gehuurde aan Leverancier af te leveren. Bij het niet of niet tijdig dan wel niet behoorlijk nakomen van deze verplichting zijn de daaruit voortvloeiende schade, en kosten voor rekening van de Afnemer.

 

Art. 6 Verplichtingen van de afnemer

 

6.1               De Afnemer is tot aan het moment dat het gehuurde weer door Leverancier in ontvangst is genomen aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde goed, waaronder schade door vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding en totaal verloren gaan.

6.2               De Afnemer is voorts aansprakelijk voor alle door Leverancier gemaakte reparatie- en reinigingskosten, indien het verhuurde in slechte staat/beschadigd aan de Leverancier wordt teruggegeven, onverminderd het recht van de Leverancier tot vordering van huurderving.

6.3               Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en totaal verloren gaan van het gehuurde dient na ontdekking onverwijld aan de Leverancier schriftelijk te worden medegedeeld.

6.4               De Afnemer is tevens aansprakelijk voor alle schade welke is veroorzaakt door het gebruik van het gehuurde.

6.5               Afnemer vrijwaart Leverancier volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdende met het gebruik van het gehuurde.

6.6               Het gehuurde is door Leverancier niet verzekerd. Afnemer dient derhalve zelf een verzekering af te sluiten die bovenstaande risico's dekt, waaronder schade als gevolg van vermissing, diefstal en vergaan van het gehuurde.

6.7               Bij vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het goed dient de dagwaarde van het goed volgens de op dat moment geldende prijslijst aan de Leverancier te worden vergoed. Onverminderd het verdere recht van de Leverancier tot vordering van nakoming, schadevergoeding (huurderving)of opschorting.

6.8               In geval van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal, verduistering of totaal verloren gaan van het gehuurde is de Afnemer niettemin gehouden de huurtermijnen op grond van de Overeenkomst verschuldigd te betalen alsof het gehuurde niet vermist, vervreemd, beschadigd, vergaan, gestolen, verduisterd of verloren is gegaan.